فلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى...

فلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند....

فلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند. مقصود از((قسر دائم))آن است که حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم باشد. مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز پ

فلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند.
مقصود از((قسر دائم))آن است که حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم باشد. مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز پیدایش آتش ‍ تا هنگامى که آتش در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیرى کند. این امرى محال است ، که در فلسفه به اثبات رسیده است .
مقصود از((قسر اکثرى))آن است که طبیعت در اکثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد این را هم فلاسفه محال مى دانند. این نظریه فلسفى که به شکل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گوید که روزگار ظلم و جور در بشر سپرى خواهد شد و به جاى آن روزگار عدل و داد خواهد آمد.
این نظریه فلسفى مى گوید: قسر انسانیَّت در عمر او محال است ، چنان که در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود. پس روزگارى خواهد آمد که روزگار انسانیَّت باشد. و به یقین روزى خواهد آمد که بشر از اسارت و بردگى حیوان صفتان رهایى یابد و در سایه مهر انسانها زیست کند و زندگى داشته باشد.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکرانفلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند.
مقصود از((قسر دائم))آن است که حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم باشد. مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز پیدایش آتش ‍ تا هنگامى که آتش در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیرى کند. این امرى محال است ، که در فلسفه به اثبات رسیده است .
مقصود از((قسر اکثرى))آن است که طبیعت در اکثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد این را هم فلاسفه محال مى دانند. این نظریه فلسفى که به شکل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گوید که روزگار ظلم و جور در بشر سپرى خواهد شد و به جاى آن روزگار عدل و داد خواهد آمد.
این نظریه فلسفى مى گوید: قسر انسانیَّت در عمر او محال است ، چنان که در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود. پس روزگارى خواهد آمد که روزگار انسانیَّت باشد. و به یقین روزى خواهد آمد که بشر از اسارت و بردگى حیوان صفتان رهایى یابد و در سایه مهر انسانها زیست کند و زندگى داشته باشد.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکرانفلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند.
مقصود از((قسر دائم))آن است که حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم باشد. مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز پیدایش آتش ‍ تا هنگامى که آتش در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیرى کند. این امرى محال است ، که در فلسفه به اثبات رسیده است .
مقصود از((قسر اکثرى))آن است که طبیعت در اکثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد این را هم فلاسفه محال مى دانند. این نظریه فلسفى که به شکل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گوید که روزگار ظلم و جور در بشر سپرى خواهد شد و به جاى آن روزگار عدل و داد خواهد آمد.
این نظریه فلسفى مى گوید: قسر انسانیَّت در عمر او محال است ، چنان که در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود. پس روزگارى خواهد آمد که روزگار انسانیَّت باشد. و به یقین روزى خواهد آمد که بشر از اسارت و بردگى حیوان صفتان رهایى یابد و در سایه مهر انسانها زیست کند و زندگى داشته باشد.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکرانفلاسفه اسلامى((قسر دائم))و((قسر اکثرى))را در عالم طبیعت محال و امرى نشدنى مى دانند.
مقصود از((قسر دائم))آن است که حقیقتى از حقایق هستى در دوره ى روزگارش از خواسته طبیعى خود محروم باشد. مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز پیدایش آتش ‍ تا هنگامى که آتش در جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیرى کند. این امرى محال است ، که در فلسفه به اثبات رسیده است .
مقصود از((قسر اکثرى))آن است که طبیعت در اکثر دوره عمرش از اقتضاى ذاتى خود محروم باشد این را هم فلاسفه محال مى دانند. این نظریه فلسفى که به شکل قانون در جهان هستى جارى است به ما مى گوید که روزگار ظلم و جور در بشر سپرى خواهد شد و به جاى آن روزگار عدل و داد خواهد آمد.
این نظریه فلسفى مى گوید: قسر انسانیَّت در عمر او محال است ، چنان که در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود. پس روزگارى خواهد آمد که روزگار انسانیَّت باشد. و به یقین روزى خواهد آمد که بشر از اسارت و بردگى حیوان صفتان رهایى یابد و در سایه مهر انسانها زیست کند و زندگى داشته باشد.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران

یا در جهان نیرویى باشد که از آغاز

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.