مراسم اربعين ىرساختمان آميرال

مراسم اربعين ىرساختمان آمیرال بر گزار شد که با شیر وکیک پذیرایی شد 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.